IV период – од 23. марта 1955. године до 2. јула 2002. године

 

Контраобавештајна служба је, 23. марта 1955. године, преименована у Органе безбе­дно­­сти, који су се са­стојали од Управе безбедности и органа безбедности у форма­ци­јском саставу ко­манди јединица и установа Војске и Државног секретаријата за наро­д­ну одбрану (ДСНО, ка­с­није Савезни секретаријат за народну одбрану, ССНО). Управа безбедности је од 1955. године била директно потчињена ДСНО.

Наредба о оснивању и делокругу Управе и органа безбедности донета је 14. септембра 1955. године. Безбедносни послови, за­даци и начин пос­ту­па­ња уређени су Правилником о органи­за­цији, делокругу и раду органа безбедности ЈНА, који је донет 24. априла 1956. године. Тим до­­­кументима је регулисано да Органе безбедности Југословенске народне армије (22. деце­м­б­ра 1951. године Југословенска армија је преименована у ЈНА) чине Управа безбе­дно­сти ДСНО, одељења и одсеци безбедности у јединицама и установама, официри у пуку, само­ста­л­ном батаљону и јединицама и установама тог ранга.

Основни задатак Органа безбедности био је да предузимају мере за откривање и спречавање делатности усмерене против безбе­дно­сти ЈНА и њене борбене готовости, као и за заштиту војне тајне. Делaтност Органа безбе­дности одвијала се у два главна сектора: контраоба­ве­штајном и превентивном. Контраобавештајни сектор се бавио спречавањем делатности страних обавештајних служби, применом КО метода рада и сред­става специјалне намене. Сектор превентивне без­бе­дности је тежишно предузимао мере за заштиту тајних војних података и најважнијих војних објеката.

У aприлу 1961. године основан је Савет за координацију органа безбедности и обавештајних органа ЈНА, чиме је уобличена сарадња са тадашњом II (обавештајном) управом Генера­лшта­ба ЈНА, нарочито у области размене обавештајних и контраобавештајних података и процена, безбедносне заштите итд.

Органи безбедности ЈНА су остваривали успешну сарадњу и са осталим службама безбе­д­но­­сти у земљи (Служба државне безбедности, Државни секретаријат иностраних послова, ор­га­ни унутрашњих послова). До 1955. године, рад служби безбедности координисале су Саве­зна информативна комисија и Комисија за оперативну координацију, а од 1964. године Комисија Савезног извршног већа за координацију информативних и безбедносних служби.

После расформирања КНОЈ-а, указала се потреба за оснивањем јединица војне полиције. Нај­пре су, на маневру 1953. године, формирана посебна одељења безбедности за обављање вој­нополи­цијских задатака. Наредбом врховног команданта, 14. септембра 1955. године, фор­ми­рана је војна полиција. Одељење војне полиције налазило се у саставу Управе безбедности и њиме је, у стручном смислу, руководио начелник Управе безбедности ДСНО.

У складу са наставком реформи ЈНА, 15. маја 1967. године, донето је ново Пра­вило о раду органа безбедности ЈНА. Према том правилу, у надлежности органа безбедности били су, између осталих, задаци откривања, праћења и спречавања стране војнообавештајне де­латности усмерене према ЈНА и њеним припремама за одбрану земље, откривање и спре­ча­вање тајне делатности међу припадницима ЈНА која је усмерена против оружаних снага, као и спровођење мера безбедности и заштите тајности у војним јединицама и установама.

Када је, 20. маја 1992. године, формирана Војска Југославије, Управа безбедности је преме­ште­на из ССНО у Генера­лштаб ВЈ.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас