ДЕМОКРАТСКИ И ЦИВИЛНИ НАДЗОР И КОНТРОЛА


Рад Војнобезбедносне агенције је под надзором и контролом Народне скупштине Републике Србије, председника Републике, Владе, Савета за националну безбедност, министра одбране, судова, других државних органа и јавности.

Народна скупштина Републике Србије обавља надзор над радом ВБА непосредно и посредством надлежног скупштинског одбора. Надлежни скупштински одбор надзире уставност и законитост рада, усклађеност рада са Стратегијом националне безбедности, Стратегијом одбране и утврђеном безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије и обавља друге облике надзора над радом ВБА. Директор ВБА подноси извештај о раду надлежном скупштинском одбору најмање једном у току редовног заседања Народне скупштине. Осим тога, директор ВБА, по потреби или на захтев одбора, подноси и ванредни извештај. Такође, на захтев одбора, директор ВБА члановима одбора омогућава приступ у просторије ВБА, дозвољава им увид у документацију, пружа податке и информације и одговара на њихова питања о раду ВБА.

Председник Републике врши надзор над радом ВБА праћењем информација и процена које му ВБА доставља. Осим тога, указом, на предлог министра одбране, поставља и разрешава директора ВБА и његовог заменика, ако се ради о професионалном војном лицу.
Влада Републике Србије, посредством Министарства одбране, спроводи надзор и контролу над радом ВБА и остварује безбедносну политику и овлашћења у складу са законом. На предлог министра одбране, уз мишљење Савета за националну безбедност, Влада поставља и разрешава генералног инспектора. Такође, на предлог министра одбране Влада поставља и разрешава директора ВБА и његовог заменика, ако је у питању цивилно лице.

Савет за националну безбедност, као највише тело у области националне безбедности, разматра питања из рада служби безбедности, њихову међусобну сарадњу и сарадњу са другим безбедносним структурама и државним органима, предлоге за унапређење националне безбедности, као и друга питања која су значајна за националну безбедност. Савет усмерава и усклађује рад служби безбедности тако што разматра обавештајно-безбедносне процене и доноси закључке о приоритетима у области националне безбедности, у вези са радом служби безбедности, о усмеравању и усклађивању рада служби безбедности, о усмеравању сарадње служби безбедности са службама безбедности страних држава и међународних организација. Осим тога, Савет прати извршавање закључака које је донео и даје мишљења о предлозима годишњих и средњорочних планова рада служби безбедности, о предлозима и реализацији њихових буџета, као и о предлогу за постављење и разрешење директора служби безбедности. Као тело Савета за националну безбедност, Биро за координацију оперативно усклађује рад служби безбедности и извршава закључке Савета о питањима из своје надлежности.

Министар одбране, у оквиру функције руковођења Војнобезбедносном агенцијом, непосредно контролише рад Војнобезбедносне агенције. Осим тога, министар одбране, посредством генералног инспектора, врши и посебну контролу рада Војнобезбедносне агенције. Генерални инспектор контролише поштовање политичке, идеолошке и интересне неутралности ВБА, законитост примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података, законитост трошења буџетских и других средстава и утврђује чињенице о уоченим незаконитостима и неправилностима у раду ВБА и њених припадника.

Судови врше надзор и корекцију примене овлашћења ВБА, нарочито путем надзора над применом посебних поступака и мера и специјалних истражних мера за потребе кривичног поступка. Војнобезбедносна агенција не може без одобрења Врховног касационог суда да примењује посебне поступке и мере за тајно прикупљање података којима се привремено ограничавају уставом и законом утврђена права и слободе.

Војнобезбедносна агенција обавештава јавност о свом раду посредством органа којима доставља извештаје. Осим тога, о појединим безбедносним појавама и догађајима ВБА може и непосредно да обавештава јавност.
 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас