VI период – од 1. јануарa 2004. године

 

На основу Наредбе министра одбране од 29. септембра 2003. године формирана је Војнобез­бедносна агенција (ВБА), као организацијска целина Министарства одбране.

Војнобезбедносна агенција је, 26. децембра 2003. године, представљена јавности, а званично је почела да функционише од 1. јануара 2004. године.

Коначно, доношењем Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, 2009. годи­не, ВБА је успостављена као савремена и професионална служба безбедности, део безбедносно-оба­вештајног си­стема Министарства одбране и Републике Србије.

Рад Војнобезбедносне агенције уређен је Законом о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Законом о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији и подзаконским актима за његово спровођење. Законом о основама уређења служби безбедности Републике Србије уређене су основе безбедносно-обавештајног система Србије, усмеравање и усклађивање рада служби безбедности Републике Србије и надзор над њиховим радом. Законом о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији уређени су надлежности, послови, задаци, надзор и контрола ВБА и ВОА, сарадња као и друга питања значајна за њихов рад.

Војнобезбедносна агенција је, у оквиру својих надлежности, овлашћена да прикупља податке из јавних извора, од физичких и правних лица, од државних органа, организација и служби, ималаца јавних овлашћења, као и применом посебних поступака и мера тајног прикупљања података. У Закону су на транспарентан начин наведени посебни поступци и мере тајног прикупљања података и начин њиховог одобравања.

Законом је уређено да надзор над радом ВБА врши генерални инспектор, као орган министра одбране. Осим тога, контролу законитости рада и примене овлашћења припадника ВБА врши Унутрашња контрола, као орган директора ВБА. Извештаје о раду и о евентуалним злоупотребама и неправилностима у раду ВБА, Унутрашња контрола доставља директору ВБА. Ако директор ВБА не отклони уочену незаконитост или неправилност, руководилац Унутрашње контроле је дужан да о томе обавести генералног инспектора, а по потреби и надлежни одбор Народне скупштине.

Припадник ВБА који дође до сазнања да је у раду ВБА дошло до повреде уставности и законитости, људских права и слобода, професионалности, сразмерности у примени овлашћења и политичке и идеолошке неутралности, може непосредно да се обрати генералном инспектору, министру одбране, Влади и надлежном одбору Народне скупштине, без последица по свој статус. Осим тога, припадник ВБА може да се обрати генералном инспектору и надлежном одбору Народне скупштине и када сматра да су угрожена његова права у обављању послова и задатака из надлежности ВБА.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас