II период – од 1941. године до 13. марта 1946. године
За време Другог светског рата, у мају 1942, Врховни штаб Народноослободилачке војске и па­рти­зан­с­ких одреда (НОВ и ПО) издаје прво Упутство о организацији обавештајне и контра­оба­ве­штајне службе у партизанским јединицама. До Другог заседања АВНОЈ-а дело­вале су Обавештајна служба НОВ и ПО, која је обављала послове обавештајне и контра­оба­вештајне службе, и Служба безбе­дно­сти, која је штитила ослобођене тери­то­рије од деловања агентуре окупатора.

Доношењем Упутства о организационој структури и основним задацима обевштајне службе на осло­бођеној и неослобођеној територији, 27. новембра 1942. године, инаугурисана је обједињена обавештајна и контраобавештајна служба. Будући да се бавила обавештајно-безбед­но­сним пословима, та служба је била подељена у два одсека: одсек за обавештавање и одсек за контрашпи­ју­нажу, који је био намењен за заштиту партизанских јединица, борбу против пете колоне, непри­ја­те­љеве пропаганде и разбијање његових шифри.

Након Другог заседања АВНОЈ-а, у априлу 1943. године, основана је и Комисија за борбу против пе­те колоне и тероризма, чијом је реоргани­за­цијом, у септембру исте године, осно­ван Одсек за заш­ти­ту народа. Тада су контраобавештајни послови прешли у надле­жност Озне, чији је задатак била кон­тра­обавештајна заштита слободне територије и партизанских је­диница.

Од Одсека за заштиту народа, 13. маја 1944. године, основано је Одељење за заштиту народа (ОЗНА), као јединствена, централизована организација безбедности са заједничком органи­за­ционом стру­ктуром и методама рада. Деловала је на целокупној територији Југославије. Нај­пре се бавила прикупљањем обавештајних података за потребе оперативних јединица, а ка­сније се све више окретала борби против шпијунаже.

Одлуком Националног комитета ослобођења Југославије (НКОЈ), 15. августа 1944. године фо­р­миран је Корпус народне одбране Југославије (КНОЈ), који је био потчињен поверенику за народну одбрану, који је њиме руководио посредством начелника Озне. Од августа 1944. до јануара 1953. године, КНОЈ је био извршни орган Озне.

На основу Наредбе Врховног штаба од 1. марта 1945. године и Упутства Одељења за заштиту на­рода Министарства народне одбране Демократске Федеративне Југославије од 24. марта 1945. године, одређени су организацијска структура, формацијски састав и задаци Озне. Озна је имала стру­ктуру од шест одсека. Задатак II одсека Озне била је контраобавештајна заштита осло­бође­не територије и борба против унутрашњег непријатеља, док је III одсек Озне био задужен за суп­ро­тстављање „не­при­­јатељским елементима, шпијунима и диве­рза­н­ти­ма убаченим у НОВ и ПОЈ“, одно­сно контра­оба­вештајну заштиту оружаних снага Наро­д­но­­­­­осло­­бо­дилачког покрета.

Проглашењем Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ), 2. новембра 1945. годи­не, и доношењем Устава ФНРЈ, 31. јануара 1946. годи­не, Озна је реорганизована и од ње је фо­­рмирана Управа државне безбедности (УДБ), која је до 1952. године имала војну фор­ма­цију и структуру.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас